جلسه ای جهت استقرار فرایند سیستم های ERP ، جهت استحضار همکاران و تعامل بیشتر در ساختمان کیمیا برگزار گردید.

در مرحله اول تعدادی از شرکت های این گروه سرمایه گذاری در فرایند استقرار راهکاران قراردارند که عبارتند از شرکت کیمیا سپهر آذرخش ، کیمیا معادن سپاهان، فولاد کاوان حامی ایرانیان، زمین کاوان، کانی فراوران بن فن و سینا سنگ و پروژه استقرار سازی با سرعت در حال اجراست.