عصر شنبه مورخ شانزدهم اسفندماه در آستانه مبعث رسول اكرم و در سفرهای شهرستانی استاندار اصفهان، در آیینی مجتمع کشت و دامپروری ققنوس با حضور استاندار اصفهان ، فرماندار تيران و كرون ، رئیس سازمان جهاد كشاورزى استان اصفهان و مسىولان منطقه ای افتتاح گردید.