• در سال 1404 گروه کیمیا سرمایه گذاری های خود را با بازدهی کل حداقل 5% بالاتر از نرخ مرجع (متوسط نرخ بازدهی دو بازار سرمایه و بازار بدهی) تکمیل خواهد کرد.
    • در سال 1404 سبد سرمایه گذاری های دارای سهام کنترلی گروه کیمیا در زنجیره کسب و کارهای منتخب در صنایع معدنی محدود شده است.
    • در سال 1404 با هدف پایدارسازی سود سهامداران، گروه کیمیا سرمایه گذاری‌هایی را در سایر بازارهای دارای ریسک کم و نقد شونده؛ حداکثر بصورت سهام مدیریتی صورت داده است. 
    • در سال 1404، بخشی از منابع درآمدی گروه کیمیا اختصاص به درآمد‌های صادرات و ارزی خواهد یافت.
    • در افق چشم انداز، گروه کیمیا تبدیل به شریکی بین المللی در جذب منابع مالی و سرمایه گذاری مشترک شده است.
    • در افق چشم انداز، ستاد هولدینگ گروه کیمیا ویژگی‌های یک ستاد بالغ، حرفه‌ای و چابک را از نظر ساختار، فرآیند و منابع انسانی دارا خواهد بود.