در این جلسه که با حضور مدیران گردشگری استان برگزار شد، درباره فرصت های سرمایه گذاری در بخش گردشگری و هتل داری و رونق بخشیدن به صنعت گردشگری بحث و تبادل نظر گردید.

در انتهای جلسه با رای گیری صورت گرفته، آقای مهندس هاشمی نژاد مدیرعامل شرکت کیهان گشت بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره تعاونی گردشگری و هتل داری استان اصفهان انتخاب گردید.