این جلسه با هدف تبیین و تدوین سیاست های جذب و استخدام و مصاحبه با نیروهای کلیدی سازمان و بررسی مدل های حقوق و دستمزد و تعیین و تصویب آن برگزار گردید.