در کلیه ساعات شبانه روز که ما مشغول فعالیت روزمره یا استراحت هستیم، کارگران مشغول کارند …
خداقوت …