مدیران عامل دوازده شرکت بعنوان یک تیم بازدید کننده که متشکل از پزشک، دامپزشک و مشاغل مرتبط با حوزه دام وطیور بوده اند از مزرعه کشت و صنعت شترمرغ ققنوس بازدید به عمل آوردند.
این بازدید پیرامون چالش های پرورش، افزایش کیفیت تولید پرنده، تحقیق و بررسی بر روی جیره غذایی صورت پذیرفت.
طی بررسی های انجام شده توسط این تیم تحقیقاتی مقرر شد این چالش ها رفع شده و در آینده نه چندان دور منتج به نتایج ثمر بخشی برای این مجتمع عظیم تولیدی غرب استان شود.