عملیات برق رسانی دوران ساخت پروژه احداث کارخانه گندله سازی با ولتاژ اسمی 20000 ولت طی سه قرارداد،شامل ( واگذاری انشعاب آزاد برق، نیرو رسانی و احداث پست هوائی ) در روز پنجشنبه مورخ 1400/07/22به اتمام رسيده و مورد بهره برداری قرار گرفت. این عملیات بالغ بر یازده میلیارد ریال هزینه داشته که شامل سیستم اندازه گیری هوائی ( MOF ) ، ترانس ولتاژ، برق گیر، تیرگذاری، سیم کشی، کنتور، ترانس 250kva ، تابلوی توزیع، سیستم ارتینگ و کلیه متعلقات و لوازم جانبی می باشد.