ماموریت گروه کیمیا سپهر آذرخش؛

مشارکت در توسعه اقتصادی ایران از طریق سرمایه گذاری و بنگاه داری سودآور و ارزش آفرین در منطقه اصفهان و غرب کشور است

ارزش آفرینی از طریق سرمایه گذاری و بنگاه داری سودآور در منطقه اصفهان و غرب کشور است.