در سال گذشته مجموعه ازمایشگاهی کیمیا معادن سپاهان توانسته است با بهره گیری از تلاش جمعی پرسنل کوشا و توانمند و با تکیه بر حمایت مدیریت سازمانی به سطوح بالای پیشرفت و تحقق اهداف سازمانی خرد و کلان در زمینه های اموزشی ، پژوهشی ، گسترش دامنه کاربرد ازمایشگاه و توسعه متد صحه گذاری ، و همچنین موفقیت در استقرار سیستم مدیریت کیفیت و همکاری موثر تر با سازمانهای مرتبط و… دست یابد .