امروزه حوادث ناشی از کار به یکی از نگرانیها اجتماعی در مسایل بهداشت و ایمنی محیط کار تبدیل شده است. که علاوه بر عوامل مربوط به فرهنگ عمومی ایمنی و بهداشت، عدم اجرای قوانین و مقررات مربوطه و کمبود آموزش می تواند فقدان برنامه ریزی و توجه کافی به موضوع را از جمله دلایل بالا بودن میزان حوادث و بیماریهای ناشی از کار برشمرد .
موضوع سلامتی و ایمنی در فضاهای زندگی امروزی نادیده گرفتنی نیست و از عناصر اصلی در برنامه ریزیها است ، موضوعات بهداشت ، ایمنی و محیط زیست و یا به بیان دیگر ایمنی و سلامت حرفه ای از موارد مهم ، قبل از بروز حوادث نامطلوب است و ازنیازهای پایه ای درطرح ریزی ،اجرا و مدیریت ونگهداری می باشد
با عنایت به این مهم ، و با حضور معاون منابع انسانی و پشتیبانی هلدینگ کیمیا و تیم همراه، جلسه بررسی دستورالعمل ایمنی و بهداشت (HSE) پیمانکاران، در محل معدن کردستان، با حضور پیمانکاران کیمیا معادن برگزار گردید.