مصاحبه مدیرعامل شرکت کیمیا معادن سپاهان ، آقای مهندس مسعود الوانی به مناسبت شرکت کیمیا معادن سپاهان

ویدئو تبریک پرسنل معدن شرکت کیمیا معادن سپاهان به مناسبت دوازدهمین سالگرد تاسیس این شرکت