صبح امروز دوشنبه، بیست و چهارم آذرماه سرپرست بانک صادرات استان اصفهان باتفاق معاونین در محل ساختمان کیمیا با مدیرعامل، قائم مقام و معاونین مالی گروه سرمایه گذاری کیمیا دیدار به عمل آوردند و درباره مسائل مالی و همکاری های متقابل بحث و تبادل نظر نمودند.