شرکت سینا سنگ سپاهان

درباره سینا سنگ سپاهان

شرکت سينا سنگ سپاهان از سال 1398 به مجموعه شرکت‌هاي هلدينگ کيميا افزوده شد.
اين شرکت در حال حاضر داراي يک محدوده اکتشافي به مساحت 40 کيلومتر در استان اصفهان و در محدوده شهرستان خور و بيابانک با مواد معدني پلي متال مي‌باشد.
اکتشاف در اين محدوده از ابتـداي سال 1399 آغاز گرديده و با بهــره‌گيري از متخصصان معدني کشور هم اکنون ادامه دارد. اين محدوده بزرگ معدني داراي  پتانسيل مناسبي براي اکتشاف  مواد معدني غيرفلزي و فلزي مي‌باشد که با شروع بهره‌برداري آن مي‌تواند ضمن تامين بخشي از نياز مواد اوليه صنايع استان و کشور، اشتغال مناسبي در منطقه و جلوگيري از مهاجرت افراد بومي منطقه ايجاد نمايد.
اکتشاف در اين محدوده با جديدترين، به روزترين تجهيزات و بر اساس دانش روز در حال انجام است.