شرکت سینا سنگ سپاهان

درباره سینا سنگ سپاهان

شرکت سینا سنگ سپاهان از سال 1398 به مجموعه شرکت های هلدینگ کیمیا افزوده شد. این شرکت در حال حاضر دارای یک محدوده اکتشافی به مساحت 40 کیلومتر مربع در استان اصفهان و در محدوده شهرستان خور و بیابانک با مواد معدنی پلی متال مس، سرب و روی و… میباشد. اکتشاف در این محدوده از ابتدای سال 1399 آغاز گردیده و با بهره گیری از متخصصان معدنی کشور هم اکنون ادامه دارد. این محدوده بزرگ معدنی دارای پتانسیل مناسبی برای اکتشاف مواد معدنی غیرفلزی و فلزی میباشد که با شروع بهره برداری آن میتواند ضمن تامین بخشی از نیاز مواد اولیه صنایع استان و کشور، اشتغال مناسبی در منطقه ایجاد کرد و از مهاجرت افراد بومی منطقه جلوگیری نماید. اکتشاف در این محدوده با جدیدترین و بروزترین تجهیزات و بر اساس دانش روز در حال انجام است.

…About Sina Sang Company

Sina Sang Sepahan Company was added to the group of Kimia Holding companies since 2018. This company currently has an exploration area with 40 square kilometers in Isfahan province and in the area of Khoor and Biyabank cities with polymetallic copper, lead and zinc minerals. The exploration in this area has started since the beginning of 2019 and continues now with the use of mineral specialists of the country. This large mineral area has a good potential for the exploration of non-metallic and metallic minerals, which, by starting its exploitation, can provide a part of the raw material needs of the province and the country’s industries, create suitable employment in the region and prevent the migration of native people of the region. Exploration in this area is being done with the latest and most up-to-date equipment and based on current knowledge