در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی و خدمت به مردم، با همت و پشتیبانی گروه سرمایه گذاری هلدینگ کیمیا سپهر آذرخش و دانش و توان علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، با حضور مسئولین استانی ؛ کلینیک جامع روانشناسی افتتاح گردید.