مجموعه آزمایشگاهی کیمیا معادن سپاهان با شرکت در آزمون PT  و در  رقابت با ۱۴ آزمایشگاه کشور موفق به کسب درجه Excellent شده است. این موفقیت را به کلیه پرسنل مجموعه آزمایشگاهی کیمیا تبریک گفته و آرزوی موفقیت روز افزون برای آن مجموعه داریم.

یکی از مهمترین ابزارها جهت حصول اطمینان از اندازه گیری ها و کیفیت خدمات آزمایشگاه ها ارزیابی عملکرد فنی آنهاست. سنجیده ترین شکل این ارزیابی شرکت در آزمون مهارت مستقل یا proficiency  test  است .

در آزمون مهارت، نتایج آزمایشگاه در مقایسه با سایر آمایشگاه های مشابه بوسیله یک مرجع بیطرف PT provider ارزیابی می شود. این مرجع مستقل براساس الزامات استاندارد INSO_ISO_IEC17043 به مقایسه منظم نتایج یک آزمایشگاه با مقادیر واقعی اقلام تحت آزمون می پردازد. از مهمترین اهداف این آزمون می توان به ؛

۱. تأیید شایستگی آزمایشگاه

۲.ارزیابی عملکرد آزمایشگاه با روش های کمی و معتبر آماری

۳. تولید مواد مرجع

۴. افزایش سطح آگاهی و شناسایی نیاز های آموزشی

۵. افزایش اعتماد و رضایت مشتریان خدمات آزمایشگاه , کارکنان و مدیریت و …. اشاره کرد.

لازم به ذکر است، شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد اولین مرجع برگزاری آزمون مهارت براساس استاندارد ISO_IEC17043 در ایران می باشد .

چگونه آزمون  PTبه آزمایشگاه کمک می کند ؟

از جمله مواردی که می توان به آن اشاره کرد :

۱.یافتن خطای سیستماتیک  آزمایشات و خطای تصادفی و بهبود مستمر

۲. افزایش میزان دقت اپراتور ها و کارشناسان و کشف نقاط ضعف و قوت

۳. مقایسه عملکرد آزمایشگاه با آزمایشگاه های فعال در همان زمینه

۴. ردیابی و پایش عملکرد و اطلاع از تغییرات تجهیزات در طول زمان

۵. تامین الزام استاندارد 17025 مبنی بر صحه گذاری آزمون و….