• مسئولیت‌پذیری در قبال سهامداران
  •  مشارکت و همکاری جمعی در سازمان
  •  رعایت مقررات و استانداردهای ایمنی و بهداشتی
  •  سخت‌کوشی برای خلق ارزش افزوده
  • کمک به توسعه جوامع محلی
  •  صیانت از محیط زیست و رعایت ملاحظات توسعه پایدار
  • پایبندی به تعهدات در قبال ذینفعان