دیدار مدیرعامل و برخی از مدیران هلدینگ کیمیا با رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و گفتگو پیرامون سرمایه گذاری و طرح های توسعه ای علمی تحقیقاتی مشترک