موضوع آگهی :

عبارتست از اجرای پروژه احداث شبکه فشار متوسط  ( 20 کیلو ولت دو مداره ) برق رسانی به فاز 2 کنسانتره شرکت کیمیا معادن حد فاصل پست 63کیلو ولت مجتمع معدنی صبا نور تا مجتمع معدنی کیمیا معادن سپاهان به صورت دستمزد اجرا مطابق با طرح و نقشه ارائه شده توسط کارفرما .

  1. تأمین کلیه اجناس به عهده کارفرما می باشد و در محل مجتمع کیمیا معادن تحویل پیمانکار می گردد .
  2. پیمانکار موظف است فرم آنالیز قیمت را به صورت کامل تکمیل نماید .
  3. در صورتی که به درخواست کارفرما در طرح تغییراتی صورت پذیرد و یا حسب نیاز در تعداد اقلام مندرج در جدول ذیل  ایجاد نماید پیمانکار موظف به احداث آن بوده و کارفرما مابه التفاوت مبلغ قرارداد را بر اساس آنالیز هزینه ارائه شده توسط پیمانکار و تأیید دستگاه نظارت محاسبه و پرداخت خواهد نمود .      به منظور کسب اطلاعات تکمیلی، حداکثر تا تاریخ 15/11/99 با شماره تماس 36460000-031  داخلی 300 یا 333 تماس حاصل نمایید.