با توجه به اهمیت موضوع بیمه تامین اجتماعی، مفاصاحساب بیمه و قوانین کار با هدف فراگیری تخصصی برای مدیران هلدینگ کیمیا، جلسه آموزشی در ساختمان کیمیا برگزار گردید.