مراسم تقدیر مدیرعامل از جمعی از مدیران و معاونین هلدینگ کیمیا در سال 99 و بیان اهداف سازمان در سال 1400