تحلیل بازار نیکل در ایران در سال 2022

اندازه بازار سنگ نیکل در ایران

در سال 2021 بازار سنگ نیکل ایران روند کاهشی داشت و 5.4- درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت. به طور کلی، میزان  مصرف, الگو و روند نسبتاً ثابتی را ثبت کرد. بررسی ها حاکی از آن است که از سال 2014 تا 2021، رشد بازار نتوانسته دوباره شتاب بگیرد.

تولید سنگ نیکل در ایران

از نظر ارزشی، تولید سنگ نیکل  در سال 2021 کاهش یافت. به طور کلی، تولید سنگ نیکل همچنان نشان دهنده یک الگوی روند نسبتاً ثابت است. سرعت رشد در سال 2020 زمانی که حجم تولید کمتر از 0.1 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت، سریع‌ ترین سرعت بود. در طول دوره مورد بررسی، تولید به بالاترین سطح در سال 2012 رسید. با این حال، از سال 2013 تا 2021، تولید نتوانست دوباره شتاب بگیرد.

صادرات از ایران

ایران برای دهمین سال متوالی رشد در زمینه صادرات سنگ معدن و کنسانتره نیکل به خارج از کشور را ثبت کرد که در سال 2021 به میزان 25 درصد افزایش یافت. با این حال، الگوی روند نشان دهنده برخی از نوسانات قابل توجه است که در طول دوره مورد تجزیه و تحلیل ثبت شده است. در نتیجه ی تحلیل ها صادرات به اوج خود رسید و احتمالاً در آینده نزدیک به رشد ادامه خواهد داد. در دوره مورد بررسی، صادرات یک الگوی روند نسبتاً ثابت را نشان داد. طی دوره مورد بررسی، در سال 2012 صادرات پس از گذراندان یک دوره رکود در سال 2013 تا 2021، صادرات نتوانست دوباره شتاب بگیرد.

صادرات بر اساس کشور

چین  مقصد اصلی صادرات سنگ نیکل از ایران بوده است که حدودا سهم 100 درصدی از کل صادرات از سال 2012 تا 2021، میانگین نرخ رشد سالانه از نظر حجم به چین در مجموع 6.0٪ بود. از نظر ارزش، چین نیز بازار خارجی کلیدی صادرات سنگ نیکل از ایران است. از سال 2012 تا 2021، متوسط نرخ رشد سالانه ارزش برای چین نسبتاً متوسط بود.

قیمت صادرات بر اساس کشور

متوسط قیمت صادرات سنگ نیکل در سال 2021 با کاهش -20 درصدی نسبت به سال قبل همراه بود. در دوره مورد بررسی، قیمت صادرات با کاهش ناگهانی مواجه شد. سرعت رشد در سال 2017 زمانی که میانگین قیمت صادراتی 3.1- درصد کاهش یافت سریع ‌ترین سرعت را نشان داد. با این حال، از سال 2013 تا 2021، قیمت های صادراتی در رقم پایین تری باقی مانده است. از آنجایی که تنها یک مقصد عمده صادراتی وجود دارد، سطح متوسط قیمت ها توسط قیمت ها برای چین تعیین می شود. از سال 2012 تا 2021، نرخ رشد قیمت ها برای چین به 4.9- درصد در سال رسید.

واردات به ایران

در دوره مورد بررسی، واردات همچنان حاکی از کاهش چشمگیر است. در دوره مورد بررسی، واردات به اوج خود در سال 2013 رسید. با این حال، از سال 2014 تا 2016، واردات نتوانست دوباره شتاب بگیرد.

در سال 2016، ایتالیا تامین کننده اصلی سنگ نیکل به ایران بود که حدود سهم 100 درصدی از کل واردات از سال 2013 تا 2016 را تشکیل میداد، متوسط نرخ رشد سالانه از ایتالیا نسبتاً متوسط بود. از نظر ارزش، ایتالیا بزرگترین تامین کننده سنگ نیکل به ایران را تشکیل می دهد. از سال 2013 تا 2016، میانگین نرخ رشد سالانه از نظر ارزش از ایتالیا نسبتاً متوسط بود.

قیمت واردات بر اساس کشور

در سال 2016، میانگین قیمت واردات سنگ نیکل در هر تن تقریباً منعکس کننده سال قبل بود. به طور کلی، قیمت واردات از رشد قابل توجهی برخوردار بود. در نتیجه، قیمت واردات به سطح اوج خود رسید و احتمالاً در آینده نزدیک به رشد ادامه خواهد داد. از آنجایی که تنها یک کشور تامین کننده عمده وجود دارد، سطح متوسط قیمت ها توسط قیمت ها برای ایتالیا تعیین می شود. از سال 2013 تا 2016، نرخ رشد قیمت ها برای ترکیه 0.0 درصد در سال بوده است.

کشورهایی که بیشترین حجم مصرف در سال 2021 را داشتند، چین، فیلیپین و اندونزی بودند که مجموعاً 96 درصد از مصرف جهانی را به خود اختصاص دادند. کشوری که بیشترین حجم تولید سنگ نیکل را داشت، فیلیپین بود که 63 درصد از کل حجم را به خود اختصاص داد. علاوه بر این، تولید سنگ معدن نیکل در فیلیپین دو برابر ارقام ثبت شده توسط دومین تولیدکننده بزرگ، اندونزی، بیشتر شد. از نظر ارزش، ایتالیا بزرگترین تامین کننده سنگ نیکل به ایران است. از نظر ارزش، چین همچنان بازار خارجی کلیدی صادرات سنگ نیکل از ایران است. میانگین قیمت صادرات سنگ نیکل در سال 2021 به 3018 دلار در هر تن رسید که نسبت به سال قبل 20 درصد کاهش یافته است. میانگین قیمت واردات سنگ نیکل در سال 2016 به 6714 دلار در هر تن رسید که نسبت به سال قبل تغییری نسبتاً نداشته است.