افق چشم انداز گروه کیمیا سپهر آذرخش

در سال 1404 گروه کیمیا سرمایه گذاری های خود را با بازدهی کل حداقل 5% بالاتر از نرخ مرجع (متوسط نرخ بازدهی دو بازار سرمایه و بازار بدهی) تکمیل خواهد کرد.در سال 1404 سبد سرمایه گذاری های دارای سهام کنترلی گروه کیمیا در زنجیره کسب و کارهای منتخب در صنایع معدنی محدود شده...