بیانیه ماموریت

ماموریت گروه کیمیا سپهر آذرخش؛ مشارکت در توسعه اقتصادی ایران از طریق سرمایه گذاری و بنگاه داری سودآور و ارزش آفرین در منطقه اصفهان و غرب کشور است ارزش آفرینی از طریق سرمایه گذاری و بنگاه داری سودآور در منطقه اصفهان و غرب کشور...