نظام ارزشی کیمیا

مسئولیت‌پذیری در قبال سهامداران مشارکت و همکاری جمعی در سازمان رعایت مقررات و استانداردهای ایمنی و بهداشتی سخت‌کوشی برای خلق ارزش افزودهکمک به توسعه جوامع محلی صیانت از محیط زیست و رعایت ملاحظات توسعه پایدارپایبندی به تعهدات در قبال...