ژئوتوریسم سایت های معدنی در ایران: فرصتی برای توسعه پایدار روستایی

گردشگری ویژگی های بسیاری دارد که آن را به عنوان عاملی برای توسعه روستایی بسیار مفید می کند. گردشگری می تواند به ایجاد شغل، رفع فقر، کمک به برابری جنسیتی، حفاظت و همچنین حمایت از طبیعت و فرهنگ کمک کند. نقش و پتانسیل در سهم گردشگری در استراتژی های توسعه ملی و توسعه...